Expertises

Personeel en Arbeid

Samen werken is samen afspraken maken en soms ook samen loslaten.

Lees meer over Personeel en Arbeid
 • Arbeids- en managementovereenkomsten
 • Relatie- en concurrentiebedingen
 • Bescherming van bedrijfsgeheimen
 • Reorganisaties en sociale plannen
 • Ontslagprocedures
 • Re-integratietrajecten
 • Medezeggenschap (OR)

Contracten

Een goed contract is het begin van een langdurige relatie.

Lees meer over Contracten
 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Ontwerpen van algemene voorwaarden
 • Voeren van onderhandelingen
 • Procedures omtrent wanprestatie
 • Beëindiging van contracten
 • Schadevergoeding en boetes

Ondernemingen en hun bestuurders

Is uw juridische structuur goed op orde in verband met uw persoonlijke aansprakelijkheid?

Lees meer over Ondernemingen en hun bestuurders
 • Oprichting van nieuwe ondernemingen
 • Initiëren van samenwerkingsverbanden
 • Governance-vraagstukken
 • (her)structurering van ondernemingen
 • Opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Geschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders

Fusies en overname begeleiding

Een overname is een dynamisch traject waarbij al onze juridische expertises en ervaringen worden samengebracht om de beste uitkomst te bereiken.

Lees meer over Fusies en overname begeleiding
 • Due dilligence onderzoeken
 • Koop- verkoop overeenkomsten
 • Financieringsovereenkomsten
 • Onderhandelingen
 • Instructie aan notaris en accountant
 • Management buy-in en buy-out

ICT

Geen enkele ondernemer kan er meer om heen. ICT, informatie- en communicatietechnologie, is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en bedrijven.

Lees meer over ICT
 • ICT-contracten
 • Privacy-vraagstukken
 • Bewerkersovereenkomsten
 • Cloud vraagstukken
 • Gegevensbescherming

Intellectueel eigendom

Alle kennis en creatieve of technische voortbrengselen van uw onderneming maken u onderscheidend en geven u een concurrentievoorsprong. Maar hoe behoudt u die positie?

Lees meer over Intellectueel eigendom
 • Bescherming van ontwerpen en merken
 • Octrooi- en auteursrecht en portretrecht
 • R&D- en licentiovereenkomsten
 • IE-clausules in de arbeidsovereenkomst
 • Onrechtmatige concurrentie
 • Bestrijding van inbreuken

Bedrijven in moeilijkheden

Als het echt gaat stormen, proberen wij u uit de wind te houden.

Lees meer over Bedrijven in moeilijkheden
 • Crediteurenakkoord
 • Reorganisaties
 • Surséance van betaling of faillissement
 • Doorstart van onderneming
 • Begeleiding van kredietaanvragen

Vastgoed

Gedegen juridisch advies op het gebied van bouw- en huurrecht voor een zorgeloos vastgoed.

Lees meer over Vastgoed
 • Koop- en aannemingsovereenkomsten1
 • Huurovereenkomsten
 • Opzeggen of ontbinden van huurovereenkomsten
 • Voeren van huur-, koop- en aannemingsgeschillen
 • Begeleiding bij transacties

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Schade, maar wie is aansprakelijk? En wat zeggen de kleine lettertjes in uw polis?

Lees meer over Aansprakelijkheid en verzekeringen
 • Beoordeling van polissen
 • Aansprakelijkstellingen
 • Afweren van claims
 • Procederen tegen verzekeraars