Nieuwe WAB

De nieuwe regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht is per 1 januari 2020 ingegaan. Omdat de wetswijziging werkgevers verplicht tot diverse acties zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

10 minuten leestijd

Loonstrookje

Op het loonstrookje moet vanaf 1 januari 2020, naast de naam van de werkgever en de werknemer, de termijn waarover het loon is berekend en de overeengekomen arbeidsduur ook vermeld worden of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die schriftelijk is aangegaan en of sprake is van een oproepovereenkomst.

Oproepkrachten

 • Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuw wetsartikel, artikel 7:628a lid 9, waarin de definitie is opgenomen van de oproepovereenkomst.
 • Oproepkrachten moeten tijdig worden opgeroepen. Tijdig oproepen betekent vanaf 1 januari 2020 uiterlijk 4 dagen van te voren. Een rooster dat tijdig aan werknemer ter kennis is gesteld, schriftelijk of elektronisch, voldoet aan dit vereiste.
 • Een eenmaal gedane oproep kan weliswaar binnen de termijn van 4 dagen worden ingetrokken, maar de werknemer behoudt wel recht op loon over de geplande uren.

  Aanbod vaste arbeidsomvang

 • Als sprake is van een oproepovereenkomst, dan is de werkgever verplicht telkens als deze 12 maanden heeft geduurd, om binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dus wederom na 24, 36, 48 maanden maanden etc., zolang er sprake is van een oproepovereenkomst. Deze arbeidsomvang wordt bepaald door het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 12 maanden. De werknemer heeft een maand de tijd om dit aanbod al dan niet te accepteren. Zorg wel voor een schriftelijke vastlegging van zowel het aanbod als van het wel of niet accepteren door de werknemer. De werknemer hoeft het bod namelijk niet te accepteren.
 • Aan de oproepkracht die op 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden in dienst is, moet binnen één maand, dus voor 1 februari 2020, een aanbod gedaan worden.
 • Wordt het aanbod niet gedaan, dan heeft de werknemer toch recht op betaling van het loon van de gemiddelde arbeidsomvang.

  Ketenregeling

 • Met ingang van 1 januari 2020 is de ketenregeling gewijzigd. Het maximaal aantal contracten voor bepaalde tijd blijft drie maar de maximale duur wordt verlengd naar 36 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
 • Daarbij geldt vanaf die datum dat de telling loopt vanaf het eerste contract, ook als dat is ingegaan voor 1 januari 2020.
 • Indien een eerste contract voor bepaalde dat is geëindigd in 2019 en nog niet langer dan twee jaar heeft geduurd, is verlengd in 2019 en het einde daarvan ligt in 2020, dan is in 2020 nog mogelijk een derde contract voor bepaalde tijd aan te gaan. Let daarbij wel op dat de opeenvolgende contracten samen niet de 36 maanden overschrijden!
 • Indien een tweede contract voor bepaalde tijd voor het einde van 2019 is geëindigd en in totaal in 2019 nog niet langer dan twee jaar heeft geduurd, dan is een derde contract dat doorloopt in 2020 uiteraard ook mogelijk. Nogmaals, let op totaal aantal van 36 maanden.

Transitievergoeding

 • Vanaf 1 januari 2020 is een transitievergoeding verschuldigd bij het einde van het dienstverband, ongeacht de lengte van de arbeidsovereenkomst én ook in de proeftijd. De verschuldigde transitievergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per jaar, naar rato van het aantal jaren/maanden/dagen dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. (Bijv. 1 jaar, 5 maanden en 10 dagen is 1 x 1/3e maandsalaris + 5/12e x 1/3e maandsalaris + 10/365e x 1/3e maandsalaris).

Nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond

 • Vanaf 1 januari 2020 wordt ontslag via de kantonrechter ook mogelijk wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen voldoende aanleiding daarvoor geven. Deze nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond, geeft de kantonrechter de mogelijkheid omstandigheden uit meerdere ontslaggronden te combineren. Nu kan een werkgever een werknemer alleen ontslaan als er aan één van de ontslaggronden volledig is voldaan.

Vanaf 1 januari zou bijvoorbeeld de combinatie van gedeeltelijk disfunctioneren en deels verstoring van de arbeidsrelatie tot ontslag kunnen leiden.

- Let op! Beëindiging volgens de cumulatiegrond kan leiden tot toekenning door de kantonrechter van een extra vergoeding, naast de transitievergoeding.

WW-premie

Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst en voor werknemers met een flexibel contract een hoge WW-premie. Zo probeert de wetgever het verstrekken van vaste contracten te stimuleren.

Arbeidsvoorwaarden payrollers

Werknemers die werkzaam zijn op basis van payrolling krijgen verplicht dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever op de loonlijst staan.

Ik wens u succes met het vertalen van deze wetswijzigingen in uw personeelsbeleid.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie of een nadere toelichting wensen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Kennisblogs

Kennisblogs in Personeel en Arbeid