Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch rechtsgeldig

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract is verboden, tenzij u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en die in het contract goed motiveert. Lees in dit artikel hoe u dat moet aanpakken.

10 minuten reading time

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract is verboden, tenzij u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en die in het contract goed motiveert.

Lees in dit artikel hoe u dat moet aanpakken.

Toen in 2015 de Wet werk en zekerheid werd ingevoerd, veranderden ook de regels met betrekking tot het concurrentiebeding. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Daarop bestaat slechts één uitzondering. Namelijk als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn aan de kant van de werkgever. Dan mag een werkgever met een werknemer, die niet vast in dienst is, toch een concurrentiebeding overeenkomen, zo zegt de wet. Dan moeten die zwaarwegende bedrijfsbelangen wel genoemd worden in het concurrentiebeding en goed gemotiveerd worden.

Bij de invoering van de nieuwe wet bleek al dat niet snel wordt aangenomen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal daarom dikwijls niet rechtsgeldig zijn.

Heel recent hebben twee rechters echter een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch rechtsgeldig verklaard. Aan de hand van die uitspraken wordt duidelijk hoe een zwaarwegend bedrijfsbelang in een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet worden gemotiveerd. De rechter accordeerde de volgende motivering:

Het opnemen van het bovengenoemde concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever.

Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat:

  • het tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten/ prijslijsten/ kostprijzen/ leveranciersgegevens/ werkwijze/ knowhow;
  • deze klantenlijsten/ prijslijsten/ kostprijzen/ leveranciersgegevens/ werkwijze/ knowhow bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;
  • kennisname van deze klantenlijsten/ prijslijsten/ kostprijzen/ leveranciersgegevens/ werkwijze/ knowhow/ computerprogrammatuur door directe concurrenten van de werkgever ertoe kan leiden, dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;
  • de onderneming van de werkgever zijn producten/ diensten aanbiedt binnen het gebied dat in het concurrentiebeding is beschreven;
  • de werkgever er een zwaarwegend bedrijfsbelang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hiervoor bedoelde gebied op oneigenlijke wijze kennis nemen van deze klantenlijsten/ prijslijsten/ kostprijzen/ leveranciersgegevens/ werkwijze/ knowhow door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.

Het bovenstaande citaat geeft werkgevers een houvast bij het motiveren van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarbij moet benadrukt worden dat de aangehaalde motivering geen toverformule is. Een rechter zal in ieder specifiek geval controleren of het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst met een specifieke werknemer wel noodzakelijk is voor de bescherming van de zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Het spreekt daarbij ook voor zich dat de aangehaalde motivering niet lukraak bij iedere werknemer kan worden toegepast. Met werknemers die in hun functie helemaal geen kennis nemen van gevoelige bedrijfsinformatie, zoals de productiemedewerker of koffiejuffrouw, zal het sluiten van een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog steeds niet mogelijk zijn. Het sluiten van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd blijft dus maatwerk.

Gelukkig lijken de rechters zich echter wel steeds meer bewust van het feit dat bedrijfsgeheimen van werkgevers, in het belang van eerlijke concurrentie, beschermd moeten worden. Aan de hand van de genoemde uitspraken heeft u in ieder geval een indicatie hoe u het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet motiveren. Leg die motivering maar eens naast de tekst van de motivering die u nu gebruikt. Wellicht kunt u er dan uw voordeel mee doen.

Knowledge blogs

Knowledge blogs in Personnel and labour

Nieuwe WAB

De nieuwe regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht is per 1 januari 2020 ingegaan. Omdat de wetswijziging werkgevers verplicht tot diverse acties zet ik voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Read this article